Triển khai, thi hành Luật Thanh tra 2022 và Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra

Ngày 14/11/2022, Quốc hội thông qua Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 và Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2023 (sau đây gọi tắt là Luật Thanh tra 2022). Ngày 30/6/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thanh tra; Nghị định có hiệu lực từ ngày 15/8/2023 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 43/2023/NĐ-CP). 

Luật Thanh tra 2022 có tất cả 8 Chương và 118 Điều luật như sau: Chương I: Những quy định chung. Chương II: Tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan thực hiện chức năng thanh tra. Chương III: Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành. Chương IV: Hoạt động thanh tra. Chương V: Thực hiện kết luận thanh tra. Chương VI: Phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, kiểm tra. Chương VII: Điều kiện bảo đảm hoạt động thanh tra. Chương VIII: Điều khoản thi hành. 

Luật Thanh tra năm 2022 tăng 01 Chương và 40 Điều so với Luật Thanh tra 2010 và có nhiều điểm mới quan trọng được quy định ở các nội dung như: Tổng cục, Cục thuộc Bộ được thành lập cơ quan thanh tra chuyên ngành; UBND tỉnh có quyền thành lập Thanh tra sở; Chánh Thanh tra tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính; Quy định rõ thời gian ban hành kết luận thanh tra tại Luật Thanh tra 2022; Luật hóa các tiêu chuẩn bổ nhiệm các ngạch thanh tra viên; bỏ quy định cộng tác viên thanh tra; Quy định mới về các trường hợp miễn nhiệm Thanh tra viên; Hoạt động thanh tra; Về việc ban hành Kết luận thanh tra; Phải có sự phối hợp trong hoạt động thanh tra, kiểm toán nhà nước, điều tra; Sửa đổi nội dung giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra; Không còn chế định thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra.

Nghị định số 43/2023/NĐ-CP gồm 10 chương, 70 Điều, áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước; cơ quan thực hiện chức năng thanh tra, Thủ trưởng các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; Trưởng đoàn thanh tra, thành viên Đoàn thanh tra, Thanh tra viên; cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động thanh tra; Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, đơn vị sự nghiệp công lập và người làm công tác thanh tra nội bộ.  

Trong đó quy định những nội dung kết luận thanh tra phải được công khai, kết luận thanh tra phải được công khai toàn văn, trừ nội dung trong kết luận thanh tra thuộc bí mật nhà nước, bí mật ngân hàng, bí mật kinh doanh theo quy định của pháp luật không được không khai.

- Việc đăng tải kết luận thanh tra trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan thanh tra, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp phải được thực hiện ít nhất 15 ngày liên tục (Khoản 1, Điều 49). Song, ngoài việc công khai kết luận thanh tra theo quy định trên, người ra kết luận thanh tra lựa chọn ít nhất một trong các hình thức (Được quy định tại điểm a, b và c Khoản 2, Điều 49).

- Căn cứ kiểm tra, quyết định kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra (Được quy định cụ thể tại Khoản 1 và Khoản 3, Điều 55):
“1. Người ra quyết định thanh tra quyết định kiểm tra khi có một trong các căn cứ sau đây:

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra không báo cáo hoặc báo cáo không đầy đủ theo yêu cầu của người theo dõi, đôn đốc;

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân đã được đôn đốc nhưng không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra;

- Đối tượng có hành vi cản trở, tẩu tán tài sản, tiêu hủy tài liệu, không hợp tác thực hiện kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra.

Chậm nhất là 03 ngày kể từ ngày ký, quyết định kiểm tra phải được gửi cho đối tượng kiểm tra. Chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày ký quyết định kiểm tra, người có nhiệm vụ kiểm tra phải tiến hành kiểm tra.”./.

 

Tải Luật Thanh tra tại đây

Tải Nghị định 43/2023/NĐ-CP tại đây

Tin: Trần Thị Ngọc Hân - Thanh tra Sở Công Thương 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 54
  • Trong tuần: 447
  • Tất cả: 2885963

kubet