Giới thiệu chung

Sở Công thương Trà Vinh được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Trà Vinh.

 

Ngày 18/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh;

 

Ngày 07/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về sửa đổi một số khoản tại Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.

 

Ngày 27/4/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND Tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2020).

 

Hiện nay Quyết định số 09/2022/QĐ-UBND ngày 29/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

 

Sở gồm 4 phòng, ban chức năng: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Quản lý Công nghiệp. Sở có 01 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Khuyến Công & Xúc tiến Thương mại.

 

1. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới; năng lượng tái tạo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; dầu khí (nếu có); hoá chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng thông thường); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp hỗ trợ; công nghiệp môi trường; công nghiệp chế biến khác; tiểu thủ công nghiệp; khuyến công; hoạt động thương mại và lưu thông hàng hoá trên địa bàn; sản xuất và tiêu dùng bền vững; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại; quản lý cạnh tranh; bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; phòng vệ thương mại; hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn.

2. Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

 

 

 Thống kê truy cập
  • Đang online:
  • Hôm nay:
  • Trong tuần: 402
  • Tất cả: 2885776

kubet