Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2020 của Sở Công Thương Trà Vinh

Ngày 14/02/2020  Sở Công Thương Trà Vinh ban hành Kế hoạch số 12/KH-SCT về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.

Ảnh minh họa 

Với mục đích tăng cường, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đấu tranh phòng ngừa tham nhũng và xây dựng bộ máy tổ chức cơ sở trong sạch, vững mạnh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng tại Sở Công Thương và đơn vị trực thuộc. Kiên quyết ngăn chặn, không để xảy ra tham nhũng, lãng phí trong nội bộ cơ quan; Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, trình độ chuyên môn; tự giác chấp hành và thực hiện có hiệu quả các quy định về phòng, chống tham nhũng như:

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa tham nhũng: Tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tham nhũng trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là công tác cải cách hành chính, công vụ; xây dựng và thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; chuyển đổi vị trí công tác;  Xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; Công khai Quy chế làm việc, Nội quy cơ quan, Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế dân chủ, xây dựng kế hoạch tự kiểm tra nội bộ về thực hiện các chế độ, tiêu chuẩn, định mức tại đơn vị mình; tổng hợp kết quả báo cáo cơ quan cấp trên và cơ quan chuyên môn theo quy định.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra hoặc tự kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo trong năm tổ chức ít nhất 01 cuộc thanh tra/kiểm tra nội bộ về công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị trực thuộc theo đúng Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh.

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Giải quyết triệt để các vụ tố cáo có liên quan đến tham nhũng, lãng phí; thường xuyên rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật; chỉ đạo xử lý vi phạm (nếu có) qua công tác giải quyết tố cáo.

Thực hiện quy định về công khai, minh bạch trên mọi lĩnh vực; phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc tham nhũng; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng và chuyển cơ quan điều tra các vụ việc nếu có dấu hiệu tội phạm tham nhũng:  Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu về công tác phòng, chống tham nhũng; xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị khi xảy ra tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng và một số văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho báo chí để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng: Lãnh đạo và các tổ chức đoàn thể trong cơ quan có trách nhiệm phối hợp trong việc tuyên truyền, phổ biến cho công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; xử lý kịp thời những kiến nghị của doanh nghiệp và người dân do cấp trên yêu cầu; phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể tham gia giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Tải Nội dung Kế hoạch tại đây: signed-kh 12 ttr.pdf

Tin: Dương Thị Thương - Thanh tra Sở

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 15
  • Hôm nay: 669
  • Trong tuần: 6,451
  • Tất cả: 1,034,775