បង្កើនការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺអុតស្វា

ដើម្បីម្ចាស់ការគ្រប់គ្រង បង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺអុតស្វា គណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តបានចេញសារាចរលេខ៣៣១០/UBND-KGVX ចុះថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២២ ផ្ញើដល់បណ្តាមន្ទីរ គណៈ ស្ថាប័នខេត្ត និងគណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្តាស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុង ស្តីពីបង្កើន ការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺអុតស្វា។

 

យោងតាមនោះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនខេត្តប្រគល់មន្ទីរសុខាភិបាល គណៈកម្មាធិការប្រជាជនបណ្តាស្រុក ទីផ្សាររួមខេត្ត ទីក្រុងធ្វើអធិបតី សហការជាមួយនឹងបណ្តាមន្ទីរ ស្ថាប័នមានជាប់ទាក់ទងជ្រួតជ្រាប ចង្អុលការរលូន ប្តូរផ្តាច់ កេណ្ឌប្រមូលដល់គ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ គ្រប់ផ្នែក ស្ថាប័ន អង្គការមហាជននៅលើភូមិសាស្រ្តគ្រប់គ្រងចូលរួមការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺអុតស្វា និងទទួលខុសត្រូវចំពោះគណៈ កម្មាធិការប្រជាជនខេត្តស្តីពីការពង្រឹងការងារបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺអុតស្វាស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌ ភារកិច្ចបានប្រគល់។

ត្រួតពិនិត្យយ៉ាងដិតដល់ជំងឺក្នុងសហគមន៍ រកឃើញទាន់ពេលនិងព្យាបាលអ្នកឆ្លងឲ្យបានទាន់ពេលវេលា កាត់បន្ថយចុះកម្រិតទាបបំផុតករណីស្លាប់ ដោះស្រាយដាច់ស្រឡះសំបុកជំងឺ, រៀបចំថ្នាំ ឧបករណ៍ ធនធានមនុស្ស ថវិកាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបណ្តាវិធានការបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺ ទទួលនិងព្យាបាលបណ្តាករណីត្រូវឆ្លងជំងឺ។

ម្ចាស់ការបង្កើតផែនការ នាដកថាឆ្លើយតប រៀបចំសមយុទ្ធទៅតាមស្ថានភាព ដើម្បីត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតបក្នុងករណីមានជំងឺរាតត្បាត។

រៀបចំវគ្គបណ្តុះបណ្តាលជូនកម្មាភិបាលសុខាភិបាលគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាល

ផ្សព្វផ្សាយដោយទម្រង់ជាច្រើនដល់ប្រជាជន សហគមន៍ស្តីពីស្ថានភាពជំងឺ និងបណ្តាវិធានការបង្ការអំងឺអុតស្វាតាមការណែនាំរបស់ករសួងសុខាភិបាល ក្រើនរំលឹកប្រជាជនម្ចាស់ការរាយការណ៍ជូនស្ថាប័នសុខាភិបាលគណៈមានរោគសញ្ញាសង្ស័យ ជ្រាបជំងឺ បង្កើតខ្សែទូរស័ព្ទទាន់ហេតុការណ៍ ទីកន្លែងទទួលព័ត៌មានដើម្បីផ្តល់ប្រឹក្សា និងគាំទ្រប្រជាជនអំពីជំងឺអុតស្វា៕

ព័ត៌មានផ្សេង
1 2 3 4 5  ... 
ស្ថានការណ៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គម
ស្ថិតិចំនួនភ្ញៀវចូលអាន
  • កំពុង online: 8
  • ថ្ងៃនេ: 652
  • ក្នុងសប្តាហ៍: 9,804
  • ទាំងអស់: 592,715