English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...
Tổng số: 77
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
164/NQ-CP 04/10/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương Tải về
149/NQ-CP 21/09/2023 Nghị quyết Ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25 tháng 5 năm 2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Tải về
144/NQ-CP 10/09/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2023 Tải về
124/NQ-CP 07/08/2023 Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2023 Tải về
08/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc bổ sung dự toán, bổ sung có mục tiêu và điều chỉnh dự toán ngân sách tỉnh năm 2023 (08/NQ-HĐND) Tải về
09/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 (đợt 3) (09/NQ-HĐND) Tải về
10/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2023 (10/NQ-HĐND) Tải về
11/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về giao bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia (11/NQ-HĐND) Tải về
12/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết thông qua dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024 (12/NQ-HĐND) Tải về
13/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 29/6/2021 của HĐND tỉnh (13/NQ-HĐND) Tải về
14/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất trong năm 2023 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (14/NQ-HĐND) Tải về
15/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh, bổ sung Danh mục công trình, dự án cần chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang sử dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (15/NQ-HĐND) Tải về
16/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về ban hành Danh mục sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực hoạt động kinh tế giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (16/NQ-HĐND) Tải về
17/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo thoát nghèo vượt chuẩn cận nghèo cuối năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (17/NQ-HĐND) Tải về
18/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc tán thành chủ trương điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã để mở rộng địa giới đơn vị hành chính thành phố Trà Vinh (18/NQ-HĐND) Tải về
19/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số biên chế cán bộ, công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, cấp huyện năm 2023 (19/NQ-HĐND) Tải về
20/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc phê duyệt tổng số lượng người làm việc (biên chế viên chức) năm 2023 hưởng lương từ ngân sách Nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên, đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách bảo đảm chi thường xuyên và các Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở địa phương (20/NQ-HĐND) Tải về
21/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết phê duyệt kinh phí chi hỗ trợ một lần đối với gia đình có nhiều liệt sỹ được tặng thưởng Huân chương Độc lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (21/NQ-HĐND) Tải về
22/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết kết quả giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh công tác đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2020 - 2022 (22/NQ-HĐND) Tải về
23/NQ-HĐND 14/07/2023 Nghị quyết về việc giải quyết kiến nghị của cử tri trước, sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa X và các ý kiến, kiến nghị của cử trị còn tồn đọng tại các kỳ họp trước (23/NQ-HĐND) Tải về
1234

Chung nhan Tin Nhiem Mang