Lượt xem: 3165

Thủ tướng ban hành Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030

Ngày 27/01/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 130/QĐ-TTg về Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2030.

Chương trình với mục tiêu nghiên cứu, làm chủ, phát triển công nghệ cao, ứng dụng hiệu quả công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, sản xuất sản phẩm, cung cấp dịch vụ; hình thành, phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực này.

Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đặt mục tiêu đến năm 2030 Việt Nam phát triển và làm chủ được 20 công nghệ cao thuộc Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển, đạt trình độ tiên tiến khu vực, ứng dụng có hiệu quả vào hoạt động sản xuất.

 Giá trị gia tăng sản phẩm công nghệ cao đạt khoảng 60% tổng giá trị xuất khẩu trong công nghiệp chế biến chế tạo, tăng nhanh tỷ trọng giá trị sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong tổng giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo ra các sản phẩm và dịch vụ mới có giá trị gia tăng cao.

Đặc biệt, mục tiêu đặt ra sẽ xây dựng và phát triển khoảng 500 doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghệ cao thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển; xây dựng và phát triển khoảng 200 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có sự hợp tác, liên kết sản phẩm.

Chương trình bao gồm 03 chương trình thành phần, gồm: 

1. Chương trình nghiên cứu, ứng dụng, phát triển công nghệ cao, phát triển sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao do Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì.

2. Chương trình phát triển một số ngành công nghiệp công nghệ cao do Bộ Công Thương chủ trì.

3. Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì.

Để đạt được các mục tiêu đề ra, Quyết định nêu rõ các nhiệm vụ và giải pháp thực hiện Chương trình, trong đó tập trung:

1. Hoàn thiện thể chế

2. Hỗ trợ hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ sử dụng kết quả nghiên cứu, thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa các doanh nghiệp và tổ chức khoa học và công nghệ.

3. Hỗ trợ và tạo điều kiện cho ứng dụng, sản xuất sản phẩm, cung ứng dịch vụ công nghệ cao

4. Đẩy mnh hp tác quốc tế về công nghệ cao.

5. Nâng cao nhận thức xã hội về vai trò và tác động của công nghệ cao.

Quyết định số 130/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày ký.

Xem Quyết định 130/QĐ-TTg tại đây: https://skhcn.travinh.gov.vn/1441/38700/70864/625084/van-ban-quy-pham-phap-luat/quyet-dinh-so-130-qd-ttg-ngay-27-01-2021-cua-thu-tuong-chinh-phu-ban-hanh-chuong-trinh-quoc-gia-

                                                                                      Nguyễn Thị Tho


Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 62
  • Trong tuần: 41,926
  • Tất cả: 3,575,307