Đảng bộ Sở Công Thương: Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

Ảnh minh họa

Ngày 21/4/2022, Đảng bộ Sở Công Thương ban hành Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 21/4/2022  tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Với mục tiêu qua đợt sinh hoạt tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong tổ chức đảng, đảng viên, đoàn viên trong toàn Đảng bộ Sở phát huy tính Đảng, tính tích cực, trách nhiệm và cùng nỗ lực hành động xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần phát triển Đảng bộ Sở Công Thương ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Về nội dung đợt sinh hoạt chính trị tập trung vào 5 nội dung chính, đó là:

(1) Quán triệt quan điểm của Đảng về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 khoá VII (năm 1992), Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khoá VIII (năm 1999), Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII và các văn bản của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

(2) Quán triệt, thảo luận, làm rõ những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII như: (i) Sâu rộng hơn về nội dung tư tưởng chỉ đạo và phạm vi thực hiện; (ii) Xác định mục tiêu cao hơn, sát thực và phù hợp hơn với tình hình mới. Kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân - nguồn gốc của tham nhũng, tiêu cực, ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa "xây" và "chống". 

(3) Đặt việc thực hiện các kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tổng thể thực hiện các nghị quyết khác của Trung ương, của Quốc hội, của Chính phủ và nghị quyết của cấp ủy địa phương, đơn vị, bảo đảm thúc đẩy việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững ổn định chính trị, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại,... không phải đóng cửa" để chỉnh đốn Đảng.

(4) Chú trọng triển khai, quán triệt đầy đủ và sâu sắc mục đích, ý nghĩa, yêu cầu các văn bản như: Nội dung Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Quy định số 37 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm; Bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị cán bộ toàn quốc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá XIII); Quy định số 22-QĐ/TW, ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định số 24-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về thi hành Điều lệ Đảng; Quy định số 41-QĐ/TW, ngày 03/11/2021 của Bộ Chính trị về việc miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ; Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”;...

(5) Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; triển khai thực hiện các kết luận, quy định của Đảng trên mỗi cương vị công tác tại địa bàn, lĩnh vực do mình phụ trách.

Tại Kế hoạch, Đảng ủy Sở cũng đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiêm túc, tạo bước chuyển biến thật sự tại chi bộ về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời giao Ban Thường vụ Đảng ủy và các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc và kiểm tra chất lượng cuộc sinh hoạt chính trị tại chi bộ phụ trách.

Đính kèm Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 21/4/202 của Đảng ủy Sở Công Thương./.

 

Tin: Trịnh Văn Yên - Thanh tra Sở 

 

 

 

Tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 432
  • Trong tuần: 1 376
  • Tất cả: 2888686

kubet