Sở Công Thương Trà Vinh triển khai thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 09/03/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh, về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền.

Ảnh minh họa

Ngày 09/03/2021, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh – Lê Văn Hẳn đã ký ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 5316-QĐ/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh. Trong đó, giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm căn cứ Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/09/2019 của Bộ Chính trị, Quy định số 5316-QĐ/TU ngày 20/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, tổ chức thực hiện.

Thực hiện Kế hoạch số 20/KH-UBND của UBND tỉnh Trà Vinh, Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 19/03/2021 đưa ra các nội dung cụ thể về tuyên truyền nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về tầm quan trọng của việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm các quy định của Đảng và Nhà nước trong công tác cán bộ… Đồng thời, đưa ra yêu cầu việc triển khai thực hiện kế hoạch phải cụ thể, xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của từng phòng, đơn vị trực thuộc Sở Công Thương và cá nhân người đứng đầu.

Giám đốc Sở Công Thương giao Trưởng các phòng chuyên môn và Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, đạt được mục đích và yêu cầu của kế hoạch đề ra, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Thanh tra Sở trước ngày 15/12 hàng năm. Đồng thời, giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc các phòng, đơn vị thuộc Sở thực hiện có hiệu quả kế hoạch, tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc Sở nắm, chỉ đạo và báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Đính kèm Kế hoạch số 35/KH-SCT ngày 19/03/2021 của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. Tải tại đây

Tin: Nguyễn Chánh Thiện – Thanh tra Sở

 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1038
  • Trong tuần: 11,953
  • Tất cả: 1,239,853