Ngành Công Thương tăng cường triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Tờ rơi tuyên truyền an toàn trong kinh doanh khí

Để triển khai thực hiện hiệu quả Tháng hành động vế an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 với chủ đề “Tăng cường xây dựng công trình, biện pháp làm việc và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”, thời gian tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023. Sở Công Thương tuyên truyền, đồng thời yêu cầu  lãnh đạo Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp triển khai thực hiện tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023, kết quả như sau:

* Về công tác chỉ đạo, ban hành chương trình, kế hoạch:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 16/KH-SCT ngày 13/02/2023 về việc triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành công thương năm 2023.

- Chỉ đạo các đơn vị Điện lực, các tổ chức nông thôn xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kiểm tra an toàn sử dụng điện, hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn quản lý; ban hành Công văn số 307/SCT-QLCN ngày 01/3/2023  về việc đề nghị Ủy ban nhân dân  các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Trà Vinh triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023.

* Về công tác tuyên truyền, tập huấn kiến thức về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023:

Trong dịp tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, đã phát động tuyên truyền sâu rộng đến toàn thể cán bộ công chức của ngành công thương, cơ quan chuyên môn cấp huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở doanh nghiệp thuộc lĩnh vực ngành công thương quản lý, tập trung các hoạt động chính như sau:

- Treo băng role tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 đến toàn thể cán bộ công chức làm việc tại đơn vị và tổ chức cá nhân đến liên hệ làm việc tại Sở Công Thương, với chủ đề: “Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình, giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”. Đồng thời, thực hiện treo 24 băng role và 58 áp phích tuyên truyền tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức 09 cuộc tập huấn hành lang an toàn lưới điện và hướng dẫn tiêu chí số 4 về điện cho 450 đại biểu là đại diện lãnh đạo UBND các xã, phường, thị trấn, các đoàn thể,  Trưởng ban nhân dân khóm, ấp và các hộ dân trên địa bàn tỉnh tham dự.

- Thiết kế và In 1.000 tờ rơi tuyên truyền về an toàn trong kinh doanh khí đối với các cửa hàng bán lẻ gas trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức 01 lớp huấn luyện an toàn trong kinh doanh khí (chủ yếu là các cửa hàng bán lẻ gas trên địa bàn tỉnh). Kết quả 50 học viên tham dự và được cấp bộ hồ sơ huấn luyện theo Thông tư số 53/2018/TT-BCT.

- Tổ chức lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 tại Công ty TNHH Giày da Mỹ Phong. 

- Tổ chức 44 lớp huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 7.019 lượt người, trong đó nhóm 1 (71 lượt người), nhóm 2 (51 lượt người), nhóm 3 (753 lượt người), nhóm 4 (6.052 lượt người), nhóm 5 (7 lượt người), nhóm 6 (65 lượt người).

- Tổ chức 09 cuộc toạ đàm, phóng sự, tin, bài, đưa tin trên truyền hình, báo chí.

- Tổ chức phát động triển khai các chiến dịch, phong trào thi đua về an toàn, vệ sinh lao động. Kết quả, có 66 tập thể và 2.067 cá nhân của các doanh nghiệp đăng ký tham gia.

- Tổ chức 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho 1.170 cán bộ, công nhân viên tham gia thi an toàn vệ sinh lao động online và an toàn điện trên hệ thống Elearning của Tổng Công ty Phát điện 1; Tổ chức 02 cuộc Hội thảo về thực hành tốt 5S hưởng ứng phong trào xanh, sạch, đẹp tại Công ty.

- Tổ chức 07 cuộc khám sức khỏe cho 4.778 người lao động.

* Về công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động  thuộc lĩnh vực quản lý ngành công thương:

- Xây dựng và ban hành Kế hoạch số 49/KH-SCT ngày 10/4/2023 của Sở Công Thương về việc kiểm tra việc thực hiện các biện pháp quản lý an toàn đối với công tác vận hành các nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh. Kết quả, nhìn chung, có 04 Nhà máy điện gió cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực điện lực; tuy nhiên, trong quá trình vận hành các Nhà máy điện gió vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: (1) việc lắp đặt các biển báo, vị trí biển báo chưa đảm bảo đầy đủ và đúng quy định theo Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 02 tháng 8 năm 2021 của Bộ Công Thương, quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện, Thông tư số 13/2022/TT-BCT ngày 25/8/2022 của Bộ Công Thương; (2) Chưa sao gửi giấy phép hoạt động điện lực lĩnh vực được cấp phép vể Sở Công Thương theo quy định tại khoản 10, Điều 14, Thông tư số 21/2020/TT-BCT của Bộ Công Thương ngày 09/9/2021; (3) Chưa Cập nhật biểu mẫu phiếu công tác, lệnh công tác bám sát đầy đủ các nội dung theo Thông tư 44/2014/TT-BCT ngày 28/11/2014 và Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020; (4) chưa cập nhật quy trình an toàn điện tại Nhà máy tại Thông tư số 39/2020/TT-BCT ngày 30/11/2020; (5) nội dung và thời gian huấn luyện an toàn điện chưa thể hiện đầy đủ các nội dung theo đúng quy định tại Điều 5, Thông tư số 05/2021/TT-BCT ngày 2/8/2021 của Bộ Công Thương (như huấn luyện cho người làm việc vận hành đường dây, treo, tháo, thời gian huấn luyện, năng lực của người được huấn luyện,…)

- Xây dựng kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất tại Công ty Nhiệt điện Duyên Hải năm 2023 để đánh giá lại khả năng xử lý tình huống, biện pháp, tổ chức ứng cứu của lực lượng ứng phó tại chỗ. Đồng thời kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống phòng cháy chữa cháy và các thiết bị, phương tiện ứng cứu khẩn cấp và thiết bị chữa cháy tại chỗ, phát hiện và khắc phục những thiếu sót để từ đó chủ động phòng ngừa nguy cơ sự cố hóa chất và sẳn sang ứng cứu khi có cháy nổ xảy ra, hạn chế thấp nhất thiệt hại do sự cố gây ra.

- Tổ chức 01 cuộc thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ tại Chi nhánh Công ty Cổ phần Đầu tư Thái Bình. 

- Đối với công tác tự kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động: có 09/11 doanh nghiệp thực hiện tự kiểm tra định kỳ về an toàn vệ sinh lao động, rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy phạm, quy trình làm việc an toàn, quan trắc môi trường lao động.

Bên cạnh những những kết quả đạt được trong công tác quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực ngành Công Thương, còn gặp một số tồn tại một số hạn chế nhất định như:

- Công tác triển khai thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động mặc dù có triển khai văn bản đến các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn, nhưng còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện việc báo cáo kết quả trong tháng hành động của các đơn vị nên việc thống kê tổng hợp số liệu chung của ngành công thương chưa phản ánh đúng tình hình thực tế.

- Đối với các doanh nghiệp: Mặc dù thường xuyên huấn luyện cho người lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, cán bộ lãnh đạo ở các bộ phận thường xuyên giám sát, nhắc nhở để tránh tình trạng mất an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động trong suốt quá trình làm việc. Tuy nhiên, một số trường hợp người lao động còn chủ quan, thiếu quan tâm đến công tác an toàn vệ sinh lao động trong quá trình làm việc, còn để cán bộ quản lý nhắc nhở.

Để công tác quản lý về an toàn, vệ sinh lao động thuộc ngành Công Thương quản lý đạt hiệu quả trong thời gian tới cần thực hiện một số giải pháp như sau:

- Đối với cơ quan nhà nước:  Tích cực hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động liên quan đến quản lý an toàn lao động, bảo vệ môi trường lao động trong ngành công thương bằng nhiều hình thức và trên các phương tiện thông tin truyền thông; thường xuyên phối hợp với ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thống kê, báo cáo tình hình quản lý, đối tượng kiểm định đối với các cơ sở, doanh nghiệp có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động kịp thời..

- Đối với các doanh nghiệp: Nâng cao chất lượng thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho người lao động, từ đó người lao động có ý thức tự giác và chủ động phòng ngừa các mối nguy hiểm, có hại, bảo vệ sức khỏe của mình; tạo môi trường làm việc thông thoáng, an toàn cho người lao động, đặc biệt là đối với các ngành nghề có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại. Đồng thời, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động./.

Tin: Dương Thị Kim Xuyến - Phòng Quản lý Công nghiệp

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 19
  • Trong tuần: 428
  • Tất cả: 2886002

kubet