Sở Công Thương Trà Vinh quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng

Ảnh minh họa

Nhằm thực hiện hiệu quả Kế hoạch 75/KH-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 

Sở Công Thương Trà Vinh đã kịp thời triển khai, phổ biến đến toàn thể Công chức, Viên chức và người lao động, xem đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, lâu dài, xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, Đồng thời, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng Đảng và kiện toàn bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, thực hiện quyền dân chủ của nhân dân.

Xác định mục tiêu, tầm quan trọng phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh tổng hợp của các ngành, các cấp, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị, đề cao vai trò của xã hội, các tổ chức, đoàn thể và quần chúng nhân dân. Ban Giám đốc Sở Công Thương luôn kịp thời ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng như: Chương trình thực hành tiết kiệm giai đoạn 2016-2020, Hàng năm đều xây dựng Kế hoạch phòng, chống tham nhũng, Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,Kế hoạch tự  kiểm tra công vụ ,… để triển khai thực hiện.

Công tác thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng luôn được chú trọng và thực hiện nghiêm túc, đặc biệt về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị theo quy định; Thiết lập và công bố công khai số điện thoại đường dây nóng, hộp thư để tiếp nhận, xử lý, giải quyết và trả lời đầy đủ, kịp thời những thông tin tố cáo, phản ánh về hành vi tham nhũng theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng và các quy định của pháp luật hiện hành..

Công tác thanh, kiểm tra nội bộ cơ quan cũng được thực hiện thường xuyên, nghiêm túc qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, yếu kém trong thực hiện nhiệm vụ, đồng thời phát huy vai trò của các Đoàn thể, ban thanh tra nhân dân và tinh thần trách nhiệm của toàn thể công chức viên chức cơ trong công tác phòng, chống tham nhũng, thời gian qua không có trường hợp vi phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại Sở Công Thương.

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Phòng, chống tham nhũng và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh liên quan công tác Phòng, chống tham nhũng; Thực hiện nghiêm việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) của Đảng; Xây dựng đội ngũ công chức, viên chức ngày càng chuyên nghiệp có phẩm chất đạo đức trong sạch, có năng lực trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong mọi thời kỳ./.

Tin: Trần Thị Ngọc Hân – Thanh tra Sở Công Thương

 

 

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 681
  • Trong tuần: 6,463
  • Tất cả: 1,034,787