Quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam

Ảnh: Internet

Ngày 10/12/2019 Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh khí và hoạt động công bố cơ sở pha chế khí tại Việt Nam bao gồm: khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), khí thiên hóa lỏng (LNG), khí thiên nhiên nén (CNG).

Thông tư gồm 05 Chương, 28 Điều quy định về đo lường đối với phương tiện đo và yêu cầu về đo lường đối với phép đo trong xuất khẩu, nhập khẩu, sản xuất, chế biến, pha chế, kinh doanh mua bán khí; kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai; kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí; nạp, cấp khí; bán lẻ LPG chai. Quản lý chất lượng khí nhập khẩu. Quản lý chất lượng khí xuất khẩu. Quản lý chất lượng khí sản xuất, chế biến, pha chế trong nước. Quản lý chất lượng khí tại thương nhân kinh doanh mua bán khí và cửa hàng bán lẻ LPG chai. Quản lý chất lượng khí trong trạm cấp khí, trạm nạp khí, trạm nén khí CNG. Quản lý chất lượng khí trong dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí; dịch vụ cho thuê bồn chứa, kho chứa LPG chai và dịch vụ vận chuyển khí.

Thông tư áp dụng đối với thương nhân kinh doanh khí bao gồm: Thương nhân sản xuất, chế biến khí; thương nhân pha chế khí; thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí; thương nhân kinh doanh mua bán khí; thương nhân kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khẩu khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai; thương nhân kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí; trạm nạp, trạm cấp khí; cửa hàng bán lẻ LPG chai. Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường, chất lượng và cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động kinh doanh khí.

Theo Thông tư, thương nhân sản xuất, chế biến khí và thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí lập 01 bộ hồ sơ pha chế khí theo quy định tại Điều 11 Thông tư này, lưu giữ tại trụ sở, nơi đăng ký hoạt động kinh doanh của thương nhân và lập bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thương nhân chịu trách nhiệm về tính xác thực, trung thực đối với hồ sơ pha chế khí tại cơ sở pha chế khí của thương nhân.

Thương nhân công bố cơ sở pha chế khí lựa chọn hình thức gửi bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại bộ phận một cửa giải quyết thủ tục hành chính của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Nội dung của bản tự công bố cơ sở pha chế khí thực hiện theo quy định tại Mẫu CBPH-ĐKPCK Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận bản tự công bố cơ sở pha chế khí của thương nhân, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xem xét, đăng tải tên thương nhân và cơ sở pha chế khí trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Thương nhân tiến hành pha chế khí khi bản tự công bố cơ sở pha chế khí của thương nhân được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/3/2020 các Thông tư sau đây hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành: Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 15/2013/TT-BKHCN ngày 12/7/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 5 Thông tư số 12/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đăng ký cơ sở pha chế khí. Thương nhân đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký cơ sở pha chế khí theo quy định tại Thông tư số 11/2016/TT-BKHCN ngày 28/6/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục được pha chế khí cho đến hết thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận đã cấp và không phải gửi bản tự công bố phù hợp điều kiện pha chế khí, bản thông báo tiêu chuẩn của phụ gia và cam kết bảo đảm chất lượng phụ gia theo quy định tại Thông tư này.

Nay Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phổ biến Thông tư số 20/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ đến các doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan biết để thực hiện.


Tải nội dung Thông tư tại đây

 

Tin: Nguyễn Trường Vinh - Trung tâm Khuyến công và XTTM

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 648
  • Trong tuần: 6,430
  • Tất cả: 1,034,754