Phổ biến Thông tư số 33/2019/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Ngày 22/11/2019, Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 33/2019/TT-BCT quy định hệ thống tiêu chí của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
 
Thông tư này quy định Hệ thống tiêu chí của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam bao gồm: Tiêu chí xây dựng, thẩm định, phê duyệt đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam (Chương trình) và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Đối tượng áp dụng là các đơn vị chủ trì thực hiện đề án thuộc Chương trình, cơ quan quản lý Chương trình và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan.

Ảnh: Sản phẩm đặc sản của tỉnh Trà Vinh (Tôm khô Tiến Hải)

Thông tư gồm có 11 Điều, ban hành thêm phụ lục tiêu chí thẩm định đề án thuộc Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (gồm 8 tiêu chí) và tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam (gồm 3 tiêu chí).

Qua đó, quy định tiêu chí xây dựng đề án thuộc Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam cụ thể: Đề án phải phù hợp với các quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 16 Nghị định 28/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về một số biện pháp phát triển ngoại thương. Đề án phải đáp ứng được một trong các mục tiêu: Nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của thương hiệu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư; Nâng cao năng lực xây dựng, phát triển, quản trị thương hiệu cho doanh nghiệp nhằm đáp ứng tiêu chí của Chương trình; Quảng bá Thương hiệu quốc gia Việt Nam gắn với quảng bá thương hiệu sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam.
 
Để sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam cần đáp ứng các tiêu chí xét chọn như: Các tiêu chí xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam bao gồm: Tiêu chí 1: Chất lượng; Tiêu chí 2: Đổi mới sáng tạo; Tiêu chí 3: Năng lực tiên phong và các tiêu chí tại khoản 1 Điều này được quy định chi tiết tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Bên cạnh đó, việc xét chọn sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam được thực hiện theo phương thức chấm điểm. Thang điểm đánh giá là 1.000. Thang điểm đánh giá được xác định cụ thể đối với từng chỉ số đánh giá trong tiêu chí quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này. Với tổng điểm quy định để một sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam là từ 650 điểm trở lên và điểm mỗi tiêu chí quy định tại khoản 1 Điều 7 đạt từ 60% trở lên.

Ảnh: Sản phẩm đặc sản của tỉnh Trà Vinh (Tôm khô Tiến Hải)

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ 08/01/2020 của Bộ Công Thương quy định hệ thống tiêu chí của chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam. Nay Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh phổ biến Thông tư số 33/2019/TT-BCT ngày 22/11/2019 của Bộ Công Thương đến các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan biết để thực hiện.

Tải nội dung Thông tư tại đây: 33-BCT.signed.pdf

Tin: Cam Hùng Thịnh - Trung tâm Khuyến công và XTTM

Tin khác
1 2 3 4 5  ... 

Thống kê truy cập
  • Đang online: 6
  • Hôm nay: 585
  • Trong tuần: 6,367
  • Tất cả: 1,034,691