Giới thiệu chung

Sở Công thương Trà Vinh được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Sở Công nghiệp với Sở Thương mại và Du lịch theo Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 28/3/2008 của UBND tỉnh Trà Vinh.

 

Ngày 18/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh;

 

Ngày 07/6/2019 Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về sửa đổi một số khoản tại Điều 4 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 32/2015/QĐ-UBND ngày 18/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh.

 

Hiện nay Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh đã ban hành Quyết định 08/2020/QĐ-UBND ngày 27/4/2020 của UBND Tỉnh Trà Vinh Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh. (Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 08/5/2020).

 

Sở gồm 4 phòng, ban chức năng: Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng Quản lý Thương mại, Phòng Quản lý Công nghiệp. Sở có 01 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Khuyến Công & Xúc tiến Thương mại.

 

Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công thương, bao gồm các ngành và lĩnh vực: Cơ khí; luyện kim; điện; năng lượng mới, năng lượng tái tạo; dầu khí; hóa chất; vật liệu nổ công nghiệp; công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản (trừ vật liệu xây dựng); công nghiệp tiêu dùng; công nghiệp thực phẩm; công nghiệp chế biến khác; an toàn thực phẩm; lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh; xuất khẩu, nhập khẩu; xúc tiến thương mại; thương mại điện tử; dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý cạnh tranh, chống bán phá giá; chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; khuyến công, quản lý cụm công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật.


Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức và hoạt động của UBND tỉnh, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Công Thương.

 Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 481
  • Trong tuần: 10,519
  • Tất cả: 1,184,292