English | Khmer
No title... No title... No title... No title... No title... No title...

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2022 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Ông Thạch Nhất (ấp Trà Bôn, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè) được hỗ trợ vốn nuôi bò sinh sản

Đây là kế hoạch nhằm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện trong năm 2022 phấn đấu từng bước đạt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đề ra tại Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 1333/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các dự án thành phần sẽ được thực hiện bao gồm:

Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt. Gồm 4 nội dung: Hỗ trợ đất ở; hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ đất sản xuất, chuyển đổi nghề; hỗ trợ nước sinh hoạt. Dự kiến nhu cầu vốn là 142,49 tỉ đồng.

Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết (Tỉnh không thực hiện)

Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị. Gồm 2 tiểu dự án: (1) Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân (Tỉnh không thực hiện);  (2) Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào DTTS; (3) Phát triển kinh tế xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào DTTS (Tỉnh không thực hiện). Nhu cầu vốn dự kiến cho tiểu dự án 2 là 125,89 tỉ đồng.

Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc. Gồm 2 tiểu dự án (1) Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và (2) Đầu tư cơ sở vật chất các đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực công tác dân tộc (tỉnh Trà Vinh không thuộc đối tượng thực hiện của Tiểu dự án). Dự kiến nhu cầu vốn của tiểu dự án 1 là 66,2 tỉ đồng.

Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Gồm 4 tiểu dự án là: (1) Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào DTTS; (2) Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào DTTS; (3) Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS; (4) Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp. Dự kiến nhu cầu vốn của 4 tiểu dự án trên 46,6 tỉ đồng.

Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch. Nhu cầu vốn dự kiến trên 11,6 tỉ đồng.

Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em. Dự kiến nhu cầu vốn trên 1,3 tỉ đồng.

Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em. Nhu cầu vốn trên 2 tỉ đồng.

Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn. Gồm 2 tiểu dự án: (1) Đầu tư tạo sinh kế, phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù (Tỉnh không có đối tượng thực hiện); (2) Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS. Nhu cầu vốn dự kiến là 725,65 triệu đồng.

Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào DTTS. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình. Với nhu cầu vốn trên 3,6 tỉ đồng, dự án gồm 3 tiểu dự án: (1) Biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến, phát huy vai trò của người có uy tín; phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý và tuyên truyền, vận động đồng bào; truyền thông phục vụ tổ chức triển khai thực hiện Đề án tổng thể và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2021 – 2030; (2) Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào DTTS; (3) Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình.

UBND tỉnh giao Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện Kế hoạch.

Phương An

 

 

 

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG
Thống kê truy cập
  • Đang online: 220
  • Hôm nay: 24847
  • Trong tuần: 234,675
  • Tất cả: 36,454,193

Chung nhan Tin Nhiem Mang